Akademia Turystyki i Zdrowia Seniorów

Uwaga: Informujemy, że Akademia zawiesza swoją działalność w roku akademickim 2013/2014.

Akademia została powołana uchwałą Zarządu Fundacji Turystyki i Rehabilitacji w dniu 03.06.2008r. Słuchaczami Akademii mogą być seniorzy, osoby niepełnosprawne, pragnące poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, poszukujące dla siebie optymalnych możliwości rozwoju intelektualnego i fizycznego.

Kandydat na słuchacza Akademii powinien:

  • Pobrać (w siedzibie Fundacji lub tutaj) i wypełnić druk zgłoszenia
  • Dołączyć jedno zdjęcie
  • Dokonać wyboru zajęć
  • Dokonać wymaganych opłat

Wysokość opłat:

  • Opłata wpisowa – 30 zł
  • Opłata semestralna – 50 zł

Opłaty powinny być wniesione w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć ( do połowy października za pierwszy semestr i do połowy lutego za semestr drugi). Po spełnieniu w/w warunków, słuchacze otrzymują legitymację Akademii, niezbędną w celu uczestnictwa w zajęciach. Każdy słuchacz ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Akademii. Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia zajęć, słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty semestralnej ( opłata wpisowego nie podlega zwrotowi). Zwrot w terminie późniejszym nie przysługuje. Program dla Akademii na każdy semestr przygotowuje Rada Programowa, która jednocześnie odpowiada za nadzór merytoryczny. Skład osobowy Rady Programowej proponuje Dyrektor Akademii, zatwierdza Zarząd Fundacji. Aby możliwe było uruchomienie zajęć z poszczególnych tematów, chęć uczestnictwa w nich musi zgłosić minimum 20 słuchaczy.

Pracą Akademii kieruje Dyrektor Akademii oraz dwóch zastępców.

Rok akademicki rozpoczyna się 01 października, kończy 30 czerwca i jest podzielony na dwa semestry. Na zakończenie roku akademickiego każdy słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia roku. Charakter dyplomu jest symboliczny, a jest wręczany podczas uroczystości zakończenia roku.

07-05-2018

Miejsce spotkań: CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ Warszawa ul Nowolipie 25B Proponowany termin rozpoczęcia: 18 kwietnia 2018 , środa godz. 16.00 Zajęcia stałe: Zebrania...

więcej
01-12-2017

Działania Fundacji Fundacja powstała w kwietniu 1993 roku. W początkowym okresie była zarejestrowana jako Fundacja Turystyki Dziecięcej, z siedzibą w Studium Hotelarskim w...

więcej
Fundacja Turystyki i Rehabilitacji