Aktualności

01-12-2017

Informacja o działalności Fundacji Turystyki i Rehabilitacji w Warszawie na rzecz m.in. społeczności lokalnej i mieszkańców Dzielnicy Mokotów

Działania Fundacji 

Fundacja powstała w kwietniu 1993 roku. W początkowym okresie była zarejestrowana jako Fundacja Turystyki Dziecięcej, z siedzibą w Studium Hotelarskim w Warszawie przy ul Krasnołęckiej 3. 

Fundacja zajmowała się programami integracyjnymi dla dzieci i młodzieży. 

We współpracy z innymi organizacjami przygotowywała i nadzorowała pobyty w Polsce dzieci i młodzieży Polonii Świata oraz wielu krajów europejskich. 

Programy realizowane przez Fundację z upływem lat zmieniały się. 

Obecnie Fundacja Turystyki i Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 35/2 została wpisana do KRS w marcu 2003r. pod numerem 0000152342. 

Celami działań, prowadzonych przez Fundację i zapisanych w Statucie są m.in.

 • Integracja i rehabilitacja seniorów i osób niepełnosprawnych
 • Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży
 • Przygotowanie młodego pokolenia do życia w zintegrowanej Europie
 • Propagowanie skautingu i turystyki pieszej oraz integracji pokoleniowej
 • Tworzenie programów turystycznych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
 • Wspomaganie programu „Zielona Szkoła”, organizowanie obozów, zimowisk, kolonii letnich
 • Działalność na rzecz organizacji, których celem jest edukacja ekologiczna
 • Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w działaniu Fundacji 

W zakresie turystyki propozycje dotyczą głównie (programy studyjne): 

 1. Wyjazdów turystycznych i wypoczynkowych
  Fundacja organizuje wyjazdy wypoczynkowe, wczasy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne z autorskimi programami psychoterapeutycznymi. Miejscami wypoczynku są miejscowości nadmorskie i na terenach górzystych. Atrakcję stanowią wyjazdy turystyczne do Chorwacji z autorskimi programami studyjnymi. 
 2. Profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji 
 3. Wyjazdy świąteczne 
  Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy świąteczne - Wielkanocne, Bożo - Narodzeniowe, Sylwestrowo-Noworoczne. Za każdym razem grupą opiekuje się przedstawiciel Fundacji, co jest bardzo dobrze oceniane przez uczestników wypoczynku. 
 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży 
  Oprócz wyjazdów, które obejmują głównie seniorów, ale także całe rodziny, Fundacja w okresie wakacji i ferii zimowych organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, w kraju i za granicą. 

Plan działania Fundacji na najbliższą przyszłość: 

 1. Kontynuacja działalności w zakresie przygotowywania propozycji wyjazdowych dla osób w różnych grupach wiekowych i z różną sprawnością psychofizyczną 

  - Wyjazdy wypoczynkowe krajowe i zagraniczne, w tym nowe kierunki – Włochy, Gruzja
  - Wyjazdy z programami profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji – w tym nowe kierunki w Polsce (Ciechocinek, Nałęczów) i za granicą (Gruzja)
  - w związku z wprowadzeniem ruchu bezwizowego do obwodów Grodzieńskiego i Brzeskiego na Białorusi, od 1 stycznia 2018 r. Fundacja jako jedna z pierwszych, przygotowuje wyjazdy lecznicze do sanatoriów i ośrodków wypoczynkowych na Białorusi. 

 2. Utworzenie Wielokulturowego Klubu Seniora 

  Programy pracy Klubu Seniora został opracowany, przekazane do Dzielnicy Mokotów w Warszawie, uzyskał akceptację władz, Fundacja otrzymała zgodę na otworzenie placówki. Głównym problemem jest lokal – jego brak. Otworzenie Klubu Seniora planowane jest w drugim półroczu 2018 r.

  Zarząd Fundacji, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wolnych obiektów po likwidowanych gimnazjach, rozważa możliwość utworzenia na terenie miasta sieci Klubów, co będzie głównie uzależnione od możliwości pozyskania bazy, a poparte dobrymi doświadczeniami w przypadku pierwszej placówki.

  Rozważane jest również utworzenie Schroniska Młodzieżowego. 

 3. Przygotowania do ogólnopolskich sympozjów 

  W 2018 roku planowana jest organizacja Ogólnopolskiego Sympozjum na temat „Rola Turystyki w życiu Seniorów”. Opracowane są szczegóły tematyki, zabezpieczeni wykładowcy, przygotowane materiały. 

 4. Zajęcia studyjne dla seniorów 

  Planowane jest prowadzenie zajęć studyjnych o charakterze otwartym dla słuchaczy, będących osobami trzeciego wieku lub osobami niepełnosprawnymi, w celu włączenia ich do życia w społeczeństwie przez proces integracji i edukacji.

  Fundacja zapewni do prowadzenia zajęć profesjonalną kadrę spośród pracowników uczelni wyższych oraz uznanych placówek medycznych.

  Planujemy organizowanie dla osób zainteresowanych „Spotkań przy Herbacie”, obsługiwanych przez specjalistów, proponując tematykę prelekcji, wynikającą z potrzeb słuchaczy, np.:
  1. Historia Warszawy
  2. Problemy zdrowotne osób 60+ - osteoporoza, choroby serca, nowoczesna geriatria
  3. Zasady zdrowego żywienia seniorów
  4. Profilaktyka zdrowotna i inne.

  oraz np. Spacery po Łazienkach z przewodnikiem lub jedno-dwu dniowe wycieczki do Łodzi – Miasta Czterech Kultur czy do Kazimierza Dolnego. 
 5. Zorganizowanie sklepu i wypożyczalni używanego sprzętu rehabilitacyjnego 
 6. Uruchomienie sklepu charytatywnego, połączonego z galerią sztuki użytkowej 

Należy podkreślić, że wszystkie prace w Fundacji wykonywane są w ramach wolontariatu. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non profit. 

listopad 2017 r. 

Werjs PDF

lista aktualności