O Fundacji

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 537/93 w kwietniu 1993 r. z woli fundatorów:

Andrzej Doliński, dziennikarz, specjalista ds. turystyki
Helena Krystyna Gwarek, psychoterapeuta z II stopniem specjalizacji zawodowej
Bożena Liliana Karczewska, matematyk, informatyk

Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r.(Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz.203 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z nóź. zmianami) oraz postanowień zawartych w statucie Fundacji. W swoim dorobku posiada: aukcje dzieł sztuki, wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży, wymianę międzynarodową osób dorosłych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży Polonii, organizacje wczasów rehabilitacyjnych i integracyjnych, organizację spotkań integracyjnych, edukację zdrowotną seniorów, uczestnictwo i współudział w organizacji sympozjów i konferencji, także międzynarodowych. Fundacja uczestniczyła w audycjach radiowych o tematyce turystycznej w II programie Polskiego Radia, z udziałem prezesa Andrzeja Dolińskiego i wiceprezes Heleny Gwarek. Powołała Akademię Turystyki i Zdrowia Seniorów, w której prowadzi działalność edukacyjną, głównie dla słuchaczy – seniorów.

07-05-2018

Miejsce spotkań: CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ Warszawa ul Nowolipie 25B Proponowany termin rozpoczęcia: 18 kwietnia 2018 , środa godz. 16.00 Zajęcia stałe: Zebrania...

więcej
01-12-2017

Działania Fundacji Fundacja powstała w kwietniu 1993 roku. W początkowym okresie była zarejestrowana jako Fundacja Turystyki Dziecięcej, z siedzibą w Studium Hotelarskim w...

więcej
Fundacja Turystyki i Rehabilitacji